AAU logo

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Ph.d. program beskrivelse

Ph.d.-stipendiater ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er indskrevet ved Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og det er denne ph.d.-skoles regler og retningslinjer, der er gældende for dette instituts stipendiater.

En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse, der normalt løber over tre år, og således modsvarer 180 ECTS. Bliver man ansat i et ph.d.-stipendium ved Instituttet, vil indskrivning blot være en formalitet. Har man en finansiering fra eksterne kilder, kan man ansøge ph.d.-skolen om indskrivning. Hent ansøgningsskema til indskrivning på Ph.d.

En ph.d.-uddannelse består af forskellige elementer, hvoraf det vigtigste er arbejdet med en afhandling. En afhandling kan have forskellige former. Læs de vejledende retningslinjer til afhandlingens udformning. Den ph.d.-studerende har både ret og pligt til at modtage vejledning. Læs retningslinjer for vejledning. Den ph.d.-studerende skal videre følge kurser af et omfang tilsvarende ca. et semesters fuldt arbejde (30 ECTS). Læs om instituttets egne kurser og om ECTS-tildeling. Den ph.d.-studerende skal også normalt lægge en arbejdsindsats i undervisning eller andet formidlingsarbejde, der også vil modsvare ca. et semesters arbejde. Arbejdets omfang og karakter aftales med institutleder ved projektopstart. Læs retningslinjer for pligtarbejde.

Programmet ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde har en faglig profil, der knytter sig til instituttets kernefelter:

  • Sociologi
  • Socialt arbejde
  • Arbejdsliv og organisation

Alle ph.d.-projekter under dette instituts program vil høre ind under et af disse tre områder. Programmet har således ansvar for at kunne tilbyde vejledning og kursusaktiviteter inden for disse tre områder, men vil tit gøre dette i samarbejde med andre institutter eller universiteter.

Forskeruddannelsesprogrammet Sociologi og Socialt Arbejde har for øjeblikket ca. 30 ph.d.- studerende. Programmet ledes af Annick Prieur i samarbejde med et rådgivende programudvalg bestående af Lisbeth Knudsen, Lars Uggerhøj, Janne Seemann, Vibeke Graven og Mette Rømer, med Johanne Kær Berg som sekretær. Udvalget følger op på ph.d.-arbejdet med særligt fokus på kursusplanlægning.  Der afholdes hvert semester mindst et fællesmøde mellem ph.d.-programlederen og alle ph.d.-stipendiater ved instituttet.

Ved projektopstart holder institutleder og ph.d.-programleder en samtale med den nye stipendiat. Efter 8 -10 måneder afholdes en opfølgningssamtale med ph.d.-programlederen, og i løbet af 2. og 3. år afholdes MUS-samtale med institutleder. Disse tidspunkter rykkes, når der er tale om studieadjunkturer eller stipendier, der af andre grunde strækkes over en længere periode end de tre år, der normalt beregnes.

De enkelte ph.d.-stipendiater er tilknyttet et af instituttets forskningsmiljøer:

Som ph.d.-stipendiat har man sin hovedtilknytning til det miljø, ens hovedvejleder tilhører, men man må godt deltage i aktiviteter organiseret af andre miljøer. De enkelte forskningsmiljøer har ansvar for at give ph.d.-stipendiater mulighed for at fremlægge og få diskuteret deres projekter på flere tidspunkter i løbet af indskrivningstiden.

Instituttets phd.-studerende har dannet netværk i Aalborg og i København: GISP og AHA

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139