Forskningsstrategi 2018 -2021 for Castor - Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol

Download forskningsstrategien 

Forskningsprofil

CASTORs primære forskning handler om sociologiske og kriminologiske studier af aktuelle ændringer i samfundets sociale differentieringsmekanismer. Spørgsmålet om sociale forskelle og uligheder samt deres konsekvenser for menneskers inklusion og eksklusion i samfundet er omdrejningspunktet for forskningsgruppens empiriske og teoretiske arbejder. Selv om det danske samfund er et af verdens mest lige, med en egalitær samfundsmodel, der nyder tilslutning fra størstedelen af befolkningen, så er skellene mellem inkluderede og ekskluderede markante, og på visse områder bliver forskelle, diversitet og uligheder større. 

CASTOR undersøger de sociale og kulturelle aspekter af nye differentieringsformer baseret på et samspil mellem klasse, køn, etnicitet og alder. Disse uligheder kan være knyttet til kulturelt forbrug, medborgerskab, tillid, kriminalitet, konsekvenser af straf, sociale interaktioner i det civile samfund og forskellige former for velfærdsstatslige interventioner. Endvidere fokuserer CASTOR på nye former for ulighed, hvor fx ændrede krav til individets kompetencer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet er med til at udfordre den ellers så stærke sammenhængskraft og solidaritet i det danske samfund. Et andet væsentligt aspekt er globale udfordringer, hvor migration, flygtninge og transnationale bevægelser skaber nye udfordringer på både et lokalt, nationalt, transnationalt og globalt niveau. Det sidste skaber samtidig et behov for at styrke analyser af det danske samfund i komparativt perspektiv.

Centrale forskningsområder:

  • Civilt samfund, frivilligt arbejde og tillid
  • Køn, maskulinitet og intersektionalitet
  • Sociale kompetencer og kulturel kapital
  • Grupperelateret kriminalitet, herunder markedet for rusmidler
  • Marginalisering og social kontrol
  • Arbejdsliv, uddannelse og familie
  • Politiske identiteter og politisk radikalisering
  • Velfærdsinstitutioner og nye velfærdsteknologier
  • Migration, flygtninge –  nye sociale skillelinjer, fællesskaber og solidaritetsformer
  • Transnational kriminalitet

CASTOR skal fortsat være et væsentligt nationalt og internationalt sociologisk og kriminologisk forskningsmiljø, der er orienteret mod at belyse og undersøge spørgsmål med en høj grad af videnskabelig kvalitet, og samfundsrelevans. Det vil vi understøtte ved at være et forskningsmiljø, hvor der skabes rum for kollektive diskussioner og sparring. For det andet vil vi lægge vægt på forskeruddannelse og talentudvikling, der kan fremme forudsætningerne for, at ph.d.-studerende og yngre forskere kan producere forskning af høj international kvalitet, der fremmer muligheder for at sikre og videreudvikle en forskerkarriere.

FORSKNINGSSTRATEGI

Publicering og social impact

CASTOR har en todelt publiceringsstrategi, der både lægger vægt på forskning af høj kvalitet, som publiceres i internationalt anerkendte tidsskrifter og på social impact. Hvad angår det første vil gruppen fortsat fremme publicering i højtrangerede tidsskrifter for både juniorer og seniorer. I den kommende periode vil vi have særlig fokus på at støtte yngre forskere i at publicere internationalt. Det sker ved fremlæggelse og diskussion af artikeludkast ved forskningsseminarer, ved at afholde skriveværksteder og produktionsseminarer, ved at seniorforskere og yngre forskere publicerer sammen og ved at understøtte erfaringsudveksling om international publicering. Herudover vil vi også lægge vægt på, at gruppens medlemmer orienterer sig mod publicering i ’core journals’ inden for sociologi og kriminologi såvel som i anerkendte tværfaglige tidsskrifter.

Hvad angår forskningens samfundsmæssige relevans (social impact) er det også et område, som forskningsgruppen lægger vægt på. Vi forstår social impact i en bred forstand, dvs. forskningens gennemslagskraft fx på lovgivning, ny viden om samfundets udvikling, bidrag til undervisningsmaterialer såvel som skriftlige og mundtlige bidrag til den brede offentlige debat. Gruppens forskning er inden for de seneste år især blevet udviklet i samarbejde med offentlige institutioner, frivillige foreninger, NGO’er og lokale fællesskaber, som også efterfølgende har kunnet anvende den indhentede viden. Der er endvidere blevet udviklet et konkret samarbejde med kunstnere, som har ført til en nye typer af formidling af forskningsresultater samt til bidrag til den offentlige debat om, hvordan kunst og forskning kan berige hinanden.

CASTOR forventer en stigende publiceringsaktivitet i de kommende år. Dels fordi der er indarbejdet gode publiceringsvaner over de seneste år, og dels fordi både seniorer og juniorer har et øget fokus på publicering. Ligeledes forventes en mere målrettet strategi ift. social impact bl.a. ved mere systematisk at diskutere den samfundsmæssige relevans konkret i forhold til forskellige projekter.

Udover at fremme publicering og social impact understøtter CASTOR også en organisering af sociologisk og kriminologisk forskning mere bredt gennem dansk og internationalt redaktionelt arbejde for tidsskrifter og ved bidrag til en videreudvikling af dansk datainfrastruktur i forskningsøjemed, fx gennem deltagelse i arbejdsgruppe om ’Danish Research Data for the Social Sciences’.

Eksterne forskningsmidler

CASTORs forskningsprofil har i de senere år i høj grad været understøttet af hjemtagning af eksterne forskningsmidler fra især de frie forskningsråd og private forskningsfonde, men også ministerier mv. En række større kollektive forskningsprojekter er i gang, og vi forventer fortsat at kunne tiltrække midler på niveau med det, vi hidtil har præsteret. CASTOR har i perioden 2011- 2017 hjemtaget godt 18 mill. kr. i eksterne forskningsbevillinger.

Selv om vores ansøgninger hidtil har haft en forholdsvis høj succesrate, vil vi i den kommende periode have mere fokus på systematisk at sikre kvaliteten af de ansøgninger, der indsendes. Vi vil arbejde mere med at ansøgere tilbydes den form for sparring og respons, de mener at have behov for. Desuden vil vi forsøge at evaluere resultatet af de ansøgninger, der indsendes, for at blive bedre til at vurdere, hvad der skal til for at opnå støtte.

Forskeruddannelse og talentudvikling

Alle yngre forskere (ph.d., post.doc., adjunkter og tilknyttede videnskabelige assistenter og undervisningsassistenter) deltager i CASTORs møder og faglige diskussioner, og alle præsenterer deres projekt og dele af afhandlingsarbejdet under forløbet. Vi lægger vægt på at fremme en god diskussionskultur og en høj grad af ansvarlighed i den kollektive kommenteringskultur. En væsentlig forudsætning for vellykkede ph.d.-forløb er et godt arbejdsmiljø, hvor aktive forskningsmiljøer supplerer ph.d.-vejledningen. Vi har gode eksempler på, at videreføre ph.d.-kandidater i post.doc. -stillinger ved at trække yngre forskere ind i nye kollektive forskningsprojekter og ved at understøtte deres ansøgninger. En væsentlig del af grundlaget for vellykkede ph.d.-forløb findes også i udbuddet af ph.d.-kurser. Vi vil fortsat bidrage til forskeruddannelsesaktiviteter både inden for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på AAU og i samarbejde med nationale og internationale forskeruddannelsesnetværk.

Gennem de sidste 10 år har 12 ph.d.-studerende tilknyttet CASTOR fået tildelt grad.

Ser vi på talentudvikling har CASTOR haft succesfulde forløb med elitestuderende fra kandidatuddannelsen i sociologi, som har været integreret i forskningsgruppen. Den formelle eliteordning er nu bortfaldet, og vi kan ikke længere tilbyde formaliserede forløb. Hvor det er muligt, vil vi alligevel fortsat forsøge at tilknytte studerende til de enkelte forskningsprojekter, fx via ansættelser som studentermedhjælpere, fordi det er en god måde at rekruttere mulige kandidater til ph.d.-forløb. Ligeledes tilbyder vi undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter at indgå.

Hvad angår AAU’s Talent Management Programme (rettet mod adjunkt/post.doc. samt yngre lektorer) er et af CASTORS medlemmer blevet udpeget som 1 af 4 talenter på Det Samfundsvidenskabelige fakultet i 2016, og vi bestræber os på, at få flere af de yngre forskere optaget i dette program. Herudover har flere af Castors medlemmer opnået støtte fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentprogram for yngre forskere. Endelig har flere af CASTORs ph.d.-studerende modtaget Uddannelses- og Forskningsministeriet Eliteforsk rejsestipendium, ligesom en af de ph.d.-studerende har været udtaget til Ph.d.-cup.

Undervisning

CASTOR’s primære undervisningsflade er sociologi- og kriminologiuddannelsen og nogle af gruppens medlemmer underviser på begge uddannelser. Herudover indgår medlemmerne i forskellige andre undervisningsudbud bl.a. på kandidatuddannelsen i socialt arbejde og på forskellige masteruddannelser. Som et led i at fremme forskningsbaseret undervisning arbejdes der kontinuerligt på at sikre en tæt forbindelse mellem forskningsgruppens profil og undervisningens indhold. Dette sker først og fremmest på kandidatuddannelserne, hvor det er en målsætning også at integrere talentfulde studerende i forskningsgruppens arbejde. Et andet element i dette er en målsætning om, at samspillet mellem sociologi- og kriminologiuddannelserne også skal afspejle sig i undervisningens indhold og udbud.

En anden vigtig undervisningsflade for CASTOR har været afholdelse af ph.d.-kurser. Således har gruppens seniormedlemmer gennem de sidste 10 år været aktive i forhold til at afholde både metode- og designkurser såvel som en række tematiske kurser. Kurserne har været arrangeret som et samspil mellem egne oplæg og bidrag fra inviterede anerkendte internationale forskere.

Organisering

CASTOR består januar 2018 af 18 medlemmer: 3 professorer, 7 lektorer, 3 adjunkter/post.doc., 4 ph.d.-studerende og 1 videnskabelige assistenter. Hertil kommer 2 adjungerede professorer samt en gruppe af eksterne og associerede medlemmer. Forskningsgruppen mødes ca. hver tredje uge. Det væsentligste punkt er fremlæggelse af papers, artikeludkast eller mundtlige oplæg, hvor opponenter og resten af gruppens medlemmer kommenterer. Det er målsætningen, at der 1 gang årligt afholdes et fagligt internat, som både kan tilrettelægges med faglige oplæg og diskussion og som skrive- og produktionsseminarer, som skal fremme publicering. Det er en hovedprioritet, at de ph.d.-studerende hvert semester fremlægger papers. Herudover diskuterer gruppen forskningsstrategiske emner. I tillæg til forskningsgruppemøderne afholdes der mere uformelle frokostmøder.

Netværk, forskningssamarbejder og redaktionelt arbejde

CASTOR indgår i forskningssamarbejder og faglige netværk både på nationalt, nordisk og internationalt plan. Dette er vigtigt for at sikre, at kvaliteten af forskningen er på internationalt niveau samt at yngre forskere har kontakt med væsentlige internationale forskningsmiljøer. Herudover er solide netværk med til at bane vejen for publicering i tidsskrifter samt at sætte dagsordenen for de forskellige forskningsområder. Endelig kan netværk medvirke til at initiere forskningssamarbejde på tværs af landegrænser mv.


September 2018

Kontakt CASTOR

Kontakt Annick Prieur, forskningsleder, CASTOR

Forskningsleder Annick Prieur

Frederikskaj 10B, C, 1. sal
2450 København SV

E-mail: ap@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8102, 2073 4603

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139