Forskningsstrategi 2018 - 2021 for SocMap - Forskningsgruppen i demografi, socialgeografi og sundhed

Forskningsstrategi 2018 - 2021 for SocMap - Forskningsgruppen i demografi, socialgeografi og sundhed

Download strategien 

Forskningsprofil

I SocMap søger vi gennem empirisk orienteret forskning baseret på mixed-methods og mapping-metoder, at fremanalysere nye indsigter, som bidrager til at udfordre og reformulere allerede eksisterende teori inden for bysociologi/socialgeografi, demografi, uddannelse og sundhed. Med udgangspunkt i spørgsmål angående (lokalt)fællesskab, demografisk forandring, ulighed, sundhed mv. er gruppen fælles om at fokusere disse analyser omkring det territorielle. Gruppens medlemmer arbejder med hver deres specifikke kompetencer og emnemæssige interesser inden for en overordnet ramme relateret til socio-rumlige forandringer og territorielle relationer, hvor kategorier som rum, sted, by, hjem og mobilitet spiller en afgørende rolle. SocMap fokuserer også på territoriel ulighed, hvor det specifikke sted både kan mediere dvs. kompensere eller forværre forskellige typer af socialt betingede problemer.

SocMap kombinerer således elementer fra enkeltdiscipliner med bindestregstilgange som eksempelvis socio-demografi, social-geografi, by-sociologi, geo-demografi, sundheds-sociologi, uddannelses-sociologi, sundheds-demografi og bio-demografi. Metodisk arbejder forskningsgruppen med ”mixed-methods” især i kombination med mapping-metoder (GIS), kvalitativt feltarbejde, statistik, registerdata, survey, økonometriske metoder. En af SocMaps afgørende styrker er således de meget differentierede metoder og især erfaringerne med at kombinere disse i empiriske studier.

Organisering og medlemmer

SocMap - Forskningsgruppen Demografi, Socialgeografi og Sundhed ledes af professor Anja Jørgensen og består herudover af lektor Mia Arp Fallov, lektor Anette Quinto Romani, lektor Lene Tølbøll, lektor Hanne Louise Jensen, Lektor Claus D. Hansen, Adjunkt Anna Diop-Christensen, Ph.d. stipendiat Rolf Lyneborg Lund, professor emerita Lisbeth B. Knudsen samt et par løsere tilknyttede ansatte Peter Clement Lund, professor emeritus Ole Riis, Post. Doc. Rasmus Hoffmann Birk.  Gruppen blev etableret i 2010 og kan beskrives som et forskningsmiljø i vækst, der aktivt adresserer aktuelle nationale og internationale socio-rumlige problemstillinger i sær med fokus på lokale fællesskaber/stedtilknytning, demografi og sundhed. SocMap holder et ugentligt torsdagsmøde, hvor alle løbende sager diskuteres ligesom alle typer af information udveksles her. Ca. en gang om måneden afholdes et længerevarende møde med et fagligt program ligesom der ca. en gang hvert halve år afholdes et fagligt heldagsseminar. Ved disse lejligheder er der også af og til inviterede oplægsholdere, som er relevante for specifikke forskningstemaer og/eller metodemæssigt.

Forskningsgruppen, som organisatorisk enhed, er det akademiske arbejdes mest centrale enhed. Her skabes og vedligeholdes den akademiske faglighed såvel teoretisk, empirisk og metodisk gennem fælles skriveprojekter, forskningsansøgninger, fremlæggelser af papers og artikler, diskussioner, deltagelse i konferencer og internationale netværk, oplæg fra inviterede gæster mv. Det er også i forskningsgruppen at sparring og socialisering finder sted i forhold til oplæring af unge og/eller nye kollegaer i forbindelse med undervisning og andre dele af de akademiske liv på universitetet. Derfor er det vigtigt, at forskningsgruppen er aktiv med hensyn til løbende at afholde møder, formelle såvel som uformelle, og med hensyn til at initiere og understøtte fælles faglige aktiviteter og fag-social integration. I SocMap er centralt at inddrage yngre forskere i ansøgninger, artikelskrivninger og i møder med potentielle samarbejdspartnere i og uden for universitetet. Det er vigtigt, fordi disse elementer i et universitetsliv skal læres så tidligt som muligt, ligesom det er vigtigt for trivsel, arbejdsglæde og udviklingen af nye ideer, at medlemmer i en forskningsgruppe har en oplevelse af at være en del af et kollegialt arbejdsfællesskab. Forskningsgruppen skal også være et bindeled til andre forskningsmiljøer i ind- og udland. I SocMap har vi i skiftende konstellationer deltaget i mange konferencer, møder og andre samarbejder forskellige steder i og uden for Danmark. Gruppen har således et stort og aktivt netværk, der løbende styrker og videreudvikler gruppen fagligt set i form af fælles forskningsprojekter, skriveprojekter, seminarer mv. Herudover er forskningsgruppen også et naturligt bindeled til andre niveauer i universitetets organisation så som Institutråd, Institutledelse, Akademisk Råd, fakultetsledelse mv.

SocMap vil opretholde det høje niveau af ansøgninger til forskellige private og offentlige forskningspuljer og fonde både som gruppe og som enkeltstående medlemmer.

SocMap vil fortsætte med at læse og kommentere hinandens ansøgninger ligesom vi vil inddrage andre relevante fagpersoner i gruppens ansøgninger eller som sparringspartner, når vi finder det relevant. 

Eksterne forskningsansøgninger

Forskningsmæssigt er gruppen, på trods af sin unge alder, blevet konsolideret med god faglig bredde inden for hovedtemaerne og har med Horizon 2020 bevillingen oplevet en betragtelig stigning i den forskningsmæssige volumen. Spørgsmålet om socialgeografiske forskelle og socialgeografisk segregering er yderst aktuel i såvel en europæisk regionalpolitisk sammenhæng, som i en dansk national kontekst.  SocMap søger derfor finansiering til forskning såvel i internationale sammenhænge som i nationale sammenhænge. Vi arbejder således på, at skaffe strategiske midler via Innovationsfonden, men har også interesse i danske frie forskningsmidler i form af grundforskningsmidler samt forskellige typer af private fondsmidler. SocMaps kombinationer af socialgeografi, by-sociologi, demografi, uddannelse, sundhed og mapping-metoder er helt centrale i forhold til en stor del af de samfundsmæssige udfordringer, som adresseres i mange sammenhænge i disse år, hvorfor det er meget vigtigt at sikre at forskningsresultater og forskningsnetværk i forbindelse med COHSMO bliver får en spil-overeffekt i forhold til nye ansøgninger og beslægtede problemstillinger. Vi søger i den sammenhæng også løbende De Fri Forskningsråd, med en grundforsknings vinkel inden for kombinationen af disse temaer.

Når det gælder fonde, så søger vi løbende forskningsmidler og samarbejde. Fonde er meget forskellige i deres måde at samarbejde med forskningsinstitutioner på og her har vi forskellige samarbejder, som vi ønsker at videreudvikle og fortsætte i det omfang det lader sig gøre. Det gælder både lokalt og nationalt baserede fonde og fonde med mere international orientering ligesom det gælder fonde, der er orienteret snævert i retning af bestemte problemstillinger og fonde, der er mere grundforskningsmindede. 

Konkrete projektansøgninger:

SocMap har gennem årene hjemtaget eksterne bevillinger fra en række forskellige kilder blandt andet EU’s Horizon 2020-program for Research and innovation “EUROPE IN A CHANGING WORLD/REV-INEQUAL-07-2016, ERC –(European Research Council) Advanced Grant, Det Frie Forskningsråd|Samfund, og Erhverv (FSE), Det Obelske Familiefond, TrygFonden, SparNord, Arbejdsmiljøfonden, Real-Dania, Sundhedsstyrelsen, NordForsk. De fleste bevillinger har været givet til fri forskerinitieret forskning og andre har været knyttet til bestemt givne opgaver i udbud.

SocMap vil således prioritere sammenhængen mellem lokale fællesskaber og lokale klimatilpasningsløsninger.  I 2017 har SocMap indledt et samarbejde med Århus Forsyning, Århus Vand, Haderslev Kommune, Provas Holding A/S, Odense Kommune og Vanscenter Syd samt Ingeniørrådgiverfirmaet EnviDan om en ansøgning målrettet Innovations Fondens Grand Solutions satsning.

SocMap vil også prioritere arbejdet med sammenhængen mellem territoriel ulighed, uddannelse, sundhed/helbred og sted. I lyset af en vedvarende urbanisering bliver det stadigt mere presserende at undersøge, hvad det betyder for befolkningernes sundhed og samlede helbredstilstand såvel i byerne som i de tyndere befolkede områder. Inden for sundhedsforskningen har der længe været en drift i retning af at undersøge helbred og sundhed i mindre geografiske enheder. Der eksisterer allerede en lang række muligheder for at udforske sammenhænge mellem områders karakteristika, fattigdom/deprivation og befolkningers sundhed i Den SocioDemografiske Database ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, og ved at lade vor viden omkring meningsfulde og variabelbaserede inddelinger møde sundheds- og helbredsforskningen, er der potentiale for at forstå de geografiske variationer indenfor sundhedsforskningen bedre og dermed måske også skabe en mere målrettet og brugbar viden i forhold til forebyggelse og bekæmpelse. SocMap har således indsendt en forskningsansøgning med dette tema til FSE.

En sidste konkret forskningsdagsorden, som SocMap vil være aktive i forhold til er spørgsmål vedrørende de såkaldte ”Ghettoer” og i det hele taget konsekvenserne af det sociale liv i disse områder, der er meget underbelyst i dansk sammenhæng. I Danmark er andelen af indvandrere og efterkommere i gennem mange år steget og der er en tendens til, at mange bosætter sig i boligområder omkring de store byer – ofte omtalt som såkaldte ”ghettoer” i den danske debat – sammen med andre med migrantbaggrund. Det skaber mange bekymringer, men problemet er at vi mangler indsigt i såvel positive som negative konsekvenser af at bo i disse områder. SocMap har indsendt en ansøgning med dette tema til FSE.

Det er således et led i SocMaps fremadrettede arbejde, at arbejde målrettet mod vedvarende at få del i strategiske forskningsmidler, nationalt såvel som internationalt, for så vidt som disse ligger inden for gruppens kompetencer og forskningsinteresser. Gruppen søger løbende støtte til fri forskerinitieret forskning, dels fra de statslige forskningsråd, dels hvor andre fonde kan gøres interesserede i at støtte projekter.

Hertil kan nævnes de muligheder, vi har for til stadighed at lave analyser, baseret på allerede indsamlede data i forskningsprojekter, som formelt er afsluttede over for bevillingsgiver. Det gælder fx FSE-støttede projekter som Belonging, Compi og “Structural Factors in Relation to Youth Behavior, Lifestyle, and Health”. Gruppen har derfor adgang til data på en del områder uden de store omkostninger. Særligt skal nævnes, at der på Institut for Sociologi og Socialt arbejde er etableret en Socio-demografisk Database, som indeholder individbaserede registerdata om hele den danske befolkning. Disse data er ligeledes tilgængelige for gruppens forskere og giver derved muligheder for fri forskning.        

Publicering

SocMap vil i perioden fortsætte med kontinuerligt at publicere forskning af en høj kvalitet i internationale tidsskrifter. Dette vil ske med udgangspunkt i forskningsgruppens grundlæggende metodiske og teoretiske udviklinger og publiceringer vil derfor både knytte an til empiriske kortlægninger, teoretiske kortlægninger og til kombinationer af teoretiske og empiriske elementer fra enkeltdiscipliner til bindestregstilgange.

SocMap har erfaring med at lave fælles publikationer i form af artikler til diverse internationale tidsskrifter, antologien ”Mapping-metoder” (Jørgensen & Jensen red. 2014). Gruppen vil arbejde videre med det fælles publikationsarbejde og vil i perioden publicere en fælles forskningsantologi.  Forskningsgruppens medlemmer har også en række eksterne samarbejdspartnere og netværk hvorigennem gruppens medlemmer vil publicere både tidsskriftartikler og bidrag til forskningsantologier af høj kvalitet. SocMap prioriterer, at forskningen har en kontinuerlig høj kvalitet. Forskningsgruppens tematikker og koblinger mellem demografi, sundhed og sociogeografi har i høj grad samfundsrelevans og det vil også kunne ses i den fremtidige publicering idet der sigtes mod at formidle forskningsresultater til en bredere offentlighed og samarbejdspartere uden for universitets regi.

Gennem regelmæssige møder, seminarer og andre faglige arrangementer sikres en kontinuerlig levende diskussion og et rum for udviklingen af nye ideer til videre forskning og publicering. Herudover er der på gruppens jævnlige møder fremlæggelse af papers og artikler, som er en del af at sikre publikationernes høje faglige kvalitet og metodiske raffinement. Medlemmer af SocMap deltager som oplægsholdere og keynotes på nationale og internationale konferencer og formidler herigennem gruppens forskning og resultater. Desuden formidles forskning og resultater i dansksprogede artikler, dagblade mv. samt til mere specifikke samarbejdspartnere blandt kommuner, regioner og forskningsfonde mv.

Talentpleje, karriere og samarbejde

Et væsentligt aspekt i arbejdet med at sikre et godt arbejdsliv for de yngre forskere på instituttet handler om at skabe et miljø, hvor regelmæssige frokostmøder giver mulighed for at medlemmerne får et tilhørsforhold til gruppen og hinanden. I et sådant miljø vil de yngre forskere kunne blive fortrolige med at fremlægge deres forskning og løbende modtage konstruktiv kritik fra resten af gruppens medlemmer, hvilket sikrer en høj faglig udvikling.

Et andet centralt element i forhold til gruppen af yngre forskere handler også om deres karriereplanlægning. I SocMap anser vi det for vigtigt, at forskningslederen med jævne mellemrum diskuterer de yngre forskeres fremtidige karriere og deltager aktivt i planlægningen af den. Det foregår på flere forskellige måder. En central måde det har været praktiseret hidtil har været at inkludere de yngre forskere i hjemtagningen af eksterne midler, som kan sikre en videre ansættelse af dem. Det sker blandt andet gennem kollektive projekter med deltagelse af flere af forskningsgruppens medlemmer eller ved at søge midler knyttet specifikt til den enkelte yngre forskers faglige interesseområde. I den forbindelse har gruppen haft stor fokus på at sikre kvaliteten af de ansøgninger der er blevet sendt ind, hvilket blandt andet sker ved at ansøgningerne diskuteres med de af gruppens senior medlemmer, der har størst erfaring med ansøgninger.

Samfundsmæssig impact

SocMap skaber samfundsmæssig impact på forskellige felter samt på forskellige niveauer. Det sker gennem forskningsbidrag, der flytter enkelte forskningsfelter fremad. Det tegælder først og fremmest forskningen i sammenhængen mellem social ulighed og territoriel sammenhængskraft, hvor forskningsgruppen gennem bl.a. COHSMO-projektet bidrager til at forstå socialgeografisk ulighed, som et fænomen, der både er drevet af socioøkonomisk ulighed og af forhold, der handler om forskellige dimensioner af stedsmæssig tilknytning. Social tilknytning til steder varierer med hensyn til familie og slægtskaber, venskaber, naboskaber, foreningsliv mv. hvilket er udgør et lag af social tilknytning, der er vigtig at kende til, når man ønsker at udjævne og afbøde skadevirkninger af territorielt betinget ulighed. I samme forbindelse har SocMap udviklet en særlig metode til at indfange disse forskellige dimensioner eller lag af forskellige sociale bindinger, som kombinerer GIS-data med registerdata, survey- og kvalitative data i én og samme model.

Udover at flytte og påvirke den by-sociologiske og socialgeografiske forskning, så er disse effekter også meget vigtige for udvikling af geodemografi, sundhedsforskning, uddannelse samt miljø og klimaspørgsmål mv. som gruppen er engageret i. I forhold til praksis og socialt arbejde har disse indsigter også haft en konkret betydning idet de har været anvendt i forbindelse med konkrete projekter, der har haft lokal social integration – ofte af udsatte borgere - som omdrejningspunkt.

Bidrag til forskningsbaseret undervisning

Alle faste medlemmer af SocMap underviser på Sociologiuddannelsen, på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, på By, Bolig og Bosætning samt på Kriminologi foruden uddannelser ved andre institutter så som Folkesundhedsvidenskab, Statskundskab og Læring.  På Sociologiuddannelsens specialisering i Sundhed, Rum og Sted er medlemmer af SocMap de primære undervisere og det er tre SocMap-medlemmer, der koordinerer specialiseringen. Herudover er SocMaps medlemmer synlige på uddannelsen i forbindelse med metodeundervisning, demografi samt teoriundervisning.  Flere af SocMaps medlemmer udgør også en del af lærergruppen samt koordinationen omkring By, Bolig og Bosætning, som Anja Jørgensen og Hans Thor Andersen i sin tid var initiativtagere til.  Det er særligt emnerne demografi, stedets og rummets sociologi, social differentiering i storbyen samt undervisningen i kombinationen af GIS og forskellige typer af sociale data.

Netværk

SocMap indgår i en række forskellige samarbejder med partnere i både nationale og internationale miljøer. En central samarbejdspartner for SocMap er SBi som gruppen blandt andet samarbejder med ift COHSMO-projektet og kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning (BBB). Derudover er samarbejdet med SBi også fokuseret på at igangsætte en række eksternt finansierede projekter. SocMap vil også satse på andre samarbejdspartnere, idet der er gode samarbejdsmuligheder både indenfor (for eksempel Klinisk Institut omkring sundhedsinterventioner og sundhedsundersøgelser) og udenfor AAU’s rammer med beslægtede institutioner (især Københavns Universitet – Geografi, Sociologi og Nordisk Forskningscenter, og MOSPUS på RUC for så vidt angår byernes interne sociale udvikling - og Vive og Institut for landdistriktsforskning/ SDU omkring bosætning og demografi uden for de store byer). Målsætningerne realiseres og understøttes gennem samarbejde og sparring internt i forskningsgruppen, ligesom også relevante eksterne samarbejdspartnere og netværk (eksempelvis de nationale teams i COHSMO) inddrages som samarbejdspartnere, hvor det vurderes at kunne bidrage til kvaliteten og realiseringen af ovenstående målsætninger. Hertil kommer vedvarende og aktiv deltagelse i universitets kurser i ansøgningsskrivning, ligesom gruppen søger at dyrke tværfakultære samarbejder internt. SocMap er således relateret til Center for Regional Ulighed omkring Jørgen Goul Andersen, i løbende samarbejde med ansatte i og omkring C-MUS-miljøet samt med ansatte i og omkring folkesundhedsmiljøet og endelig ved at udnytte mulighederne i eksisterende international netværk.

Det vil være gavnligt for forskningen, at der etableres rammer for tilkøb af eksperthjælp i enkeltprojekter (eller mere fælles), som kan tilføje særlige kompetencer til gruppens arbejde. Det kan fx være til bio-statistiske analyser, samt andre statistiske metoder, der ligger uden for det felt, hvor gruppen har kompetencer. 

Et andet omdrejningspunkt for gruppens eksterne netværk er arbejdet i både den danske og nordiske demografiske forening. Et tredje omdrejningspunkt, for gruppens eksterne netværk, er internationale relationer inden for gruppens relevante fagområder.

SocMaps medlemmer samarbejder med og indgår i følgende netværk:

 • COHSMO – Inequality, urbanization and Territorial Cohesion www.cohsmo.aau.dk  (seven partner countries;  Denmark, Austria, United Kingdom, Greece, Poland, Italy, Lithuania  ) The principal aim of COHSMO is to investigate the relation between socio-economic structures of inequality, urbanization and territorial cohesion, and how territorial cohesion at different European scales affect economic growth, spatial justice and democratic capacities.
 • Research Committee 21 (RC21) http://www.rc21.org/en/ . RC21 on Sociology of Urban and Regional Development of The International Sociological Association on Sociology of Urban and Regional Development of the International Sociological Association was established in 1970 to promote theory and research in the sociology of urban and regional development, and – in so doing – create an international community of scholars who will advance the field.
 • European Association for Population Studies (EAPS) https://eaps.nl/about-eaps  EAPS is a non-profit, scientific, professional organization which promotes research on population issues. As a scientific association of individual members and Affiliated Institutions, EAPS is a leading international and interdisciplinary forum for population studies with a special focus on Europe.Membership is open to all persons who are interested or engaged in the study of population, who support the goals of EAPS and who pay membership fees.
 • C-MUS - The Centre for Mobility and Urban Studies, Aalborg University www.c-mus.aau.dk is a trans-disciplinary research collaboration between mobility researchers from the Humanities Faculty, Social Science Faculty and Engineering, Science and Medicine Faculty at Aalborg University. The centre aims to contribute to mobility research at the highest international level. C-MUS contributes to the development of theories, concepts and analytical frameworks of mobility studies as well as working with empirical studies embracing disciplinary approaches from urban studies, ethnography, geography, sociology, consumer studies, media studies, discourse studies, urban design, urban planning and management, city politics, urban traffic planning and engineering, and tourism studies.
 • Cosmobilities Network http://www.cosmobilities.net/ The European Network of Mobility Research connects European scientists working in the field of mobility research. As an interdisciplinary network it represents state of the art research on different aspects of social, physical, cultural and virtual mobilities. It fosters mobility research as a key discipline for the modernization of European societies under the conditions of globalization and global complexity.
 • Lapur, University of Copenhagen http://nors.ku.dk/lapur/ Traditionelle dialekters og nye sprogudviklingers status undersøges og diskuteres i en tid præget af globalisering og mobilitet.
 • AAG – American Association of Geographers http://www.aag.org/ AAG is a nonprofit scientific and educational society founded in 1904. For more than 100 years the AAG has contributed to the advancement of geography. Its members from nearly 100 countries share interests in the theory, methods, and practice of geography, which they cultivate through the AAG's Annual Meeting, scholarly journals (Annals of the American Association of Geographers, The Professional Geographer, the AAG Review of Books and GeoHumanities), and the online AAG Newsletter.
 • European Network for Housing Research (ENHR) www.enhr.net seeks to enhance the quality and relevance of European housing research by: 
  • stimulating the extension and evaluation of methods for describing the housing situation and for measuring housing problems and needs; 
  •promoting the assessment and development of theories concerning the linkages between institutional patterns, individual and collective action, and housing developments; 
  •directing most research attention to the complex interplay between market development and state intervention, both across time and among nations. 
 • Dansk Demografisk Forening (Lene Tølbøll, formand for bestyrelsen)
 • Nordic Demographic Association (Lene Tølbøll medlem af bestyrelsen)
 • European Public Health Association – Section on Social Security and Health
 • COMPI - The Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility Research Programme, Københavns Universitet
 • Forskningscenter for migration, etnicitet og sundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Dansk Epidemiologiske Forening
 • FORSA - Forskning i socialt arbejde
 • MOSPUS, Roskilde Universitet
 • Lapur, Sprog og Sted, Nordisk Forskningscenter, Københavns Universitet
 • School of Public Affairs ASU, Arizona
 • Division of Pedagogy, LSU, Louisiana

Aalborg Universitet 2018

Mere om SocMap

Kontakt SocMap

Kontakt Anja Jørgensen, forskningsleder, SocMAP

Forskningsleder Anja Jørgensen

Fibigerstræde 13, lokale 71A
9220 Aalborg Øst

E-mail: anjaj@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8133

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139