Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Ny ph.d.-stipendiat: Betül Özkaya

Pr. 1. juni 2021 startede Betül Özkaya som ph.d.-stipendiat ved CASTOR - Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol.

Lagt online: 27.08.2021

Mit navn er Betül Özkaya, og jeg er pr. 1. juni 2021 ansat som ph.d.-stipendiat her på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Titlen på mit ph.d.-projekt er ”De vrede unge – En kvalitativ undersøgelse af vredesnormer og udtryksformer blandt generation I på tværs af køn og klasse”.

Mit ph.d.-projekt positionerer sig inden for det overordnede forskningsprojekt ”Anger: A study of norms for the expression and justification of anger” og er indlejret i delprojektet ”Norms of anger expressions within and across two generations”. Mens min ph.d.-vejleder, Morten Kyed, vil undersøge normer for vredesudtryk i babyboomer-generationen (født 1945-65), vil jeg undersøge tilsvarende i I-generationen (født efter 1995). Hertil vil jeg undersøge hvilke normer, der regulerer og retfærdiggør vrede, samt om og hvordan køn, klasse og etnicitet har betydning for, om vreden anerkendes som et legitimt udtryk i de unges hverdagsliv. Da I-generationen er en generation, der er opvokset i en digital tidsalder, vil jeg desuden have et særligt øje for de sociale mediers betydninger for de unges vredesnormer og udtryksformer. Målet er at beskrive et følelsesmæssigt regime under udvikling.

Jeg er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet i sommeren 2019 med speciale i emotionssociologi. Under min studietid har jeg været ansat som studenterunderviser/øvelseslærer her på instituttet. Under min kandidatuddannelse var jeg i praktik hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor jeg efterfølgende blev ansat som studentermedarbejder og senere tilknyttet som specialestuderende. Efter mit specialeforsvar blev jeg ansat som undervisningsassistent her på instituttet og fortsatte min tilknytning til VIVE som ekstern konsulent. Sideløbende har jeg også været ansat hos SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor jeg har afholdt en lang række oplæg og workshops for fagpersoner, unge og forældre på tværs af landet om blandt andet fundene fra mit speciale.

I sommeren 2020 blev jeg sideløbende med min ansættelse som undervisningsassistent ansat som videnskabelig assistent på projektet ”MultiAalborg – Migrantfortællinger på tværs”, der var et samarbejde mellem Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Aalborg Stadsarkiv. Projektet blev afsluttet i 2021 med en bogudgivelse under samme navn, som jeg, sammen med professor Ann-Dorte Christensen og arkivar Bente Jensen, er forfatter på.

Min interesse for mit ph.d.-projekt stammer især fra mit speciale og arbejde hos VIVE, hvor vi blandt andet har haft et særligt fokus på vreden som en positiv emotion i forbindelse med opgør med negativ social kontrol på tværs af minoritetsmiljøer. Jeg har i samarbejde med seniorforsker Anika Liversage fra VIVE udarbejdet en videnskabelig artikel, der bygger videre på de emotionssociologiske indsigter fra specialet.

Udover at have interesse for og erfaring med at arbejde inden for det emotionssociologiske forskningsfelt, matcher mine kvalitative erfaringer også ph.d.-projektets forskningsramme. Både gennem min uddannelse og mine stillinger på henholdsvis VIVE og Aalborg Stadsarkiv har jeg opnået en indsigt i en bred vifte af kvalitative metoder såsom enkeltmands- og fokusgruppeinterviews samt observationer og deltagende observationer – herunder også observationer på de sociale medier.

Emnet på mit ph.d.-projekt er bredt forankret i instituttets undervisningsportfolio, da et projekt om vrede har relevans uanset om man skal være sociolog, kriminolog eller socialrådgiver. Jeg vil derfor kunne varetage undervisning og vejledning på tværs af instituttets uddannelser. Her vil jeg på mange måder bygge videre på de erfaringer, jeg har gjort mig som undervisningsassistent, hvor jeg har varetaget opgaver som vejleder, eksaminator og censor til både mundtlige og skriftlige eksaminer på alle semestre af bacheloruddannelsen i sociologi. Yderligere fortsætter jeg som underviser på metodespecialiseringen ”Biografisk narrativ metode”, hvor jeg afvikler øvelsestimer og portfolioseminarer og fremover kommer til at stå for forelæsningen ”Fortællinger om følelser”. Fra næste år kommer jeg desuden til at afvikle forelæsningen ”Følelsessociologi” i modulet ”Kulturanalyse og moderne hverdagsliv” på sociologiuddannelsens 3. semester og på sigt muligvis forelæsningen om ”Vrede” på emnespecialisering ”Hverdagsliv, kultur og emotioner”.

Det er mig en ære at være en del af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og af forskningsgruppen CASTOR, og jeg ser frem til at kunne kombinere min brændende interesse for forskning og undervisning de næste tre år.

Kontakt

Fibigerstræde 13, lokale 21  
9220 Aalborg Ø

E-mail: boz@socsci.aau.dk  
Tlf.: 9940 2795

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139