Igangværende ph.d.-projekter

 • +

  Andreas Lindegaard Jakobsen

  Projektets titel

  En sociologisk og geodemografisk kortlægning og analyse af mental sundhed i Danmark
   

  Arbejdssted

  Fibigerstræde 13, Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. marts 2020
   

  Forventes færdig

  28. februar 2023
   

  Vejleder

  Anja Jørgensen
   

  Bivejleder

  Lene Tølbøll
   

  Om projektet

  Projektet har til formål at nuancere forståelsen af sammenhænge mellem sted og mental sundhed via GIS-analyser samt avancerede statistiske modeller. I projektet vil jeg med en kombination af survey- og registerdata foretage en kortlægning af mental sundhed baseret på en inddeling af Danmark i socialt homogene mikroområder. Dette skal bidrage til en mere nuanceret og meningsfuld indsigt i hvordan mental sundhed fordeler sig geografisk i Danmark, end når vi traditionelt har set på kommunale eller regionale forskelle. Dernæst vil jeg undersøge forskellige kontekstuelle effekter, der kan være med til at forklare de eventuelle geografiske forskelle. Et fokuspunkt vil her blandt andet være fra et livsforløbsperspektiv, for at se om en opvækst i socialt depriverede områder i barndommen kan have en betydning for senere mental sundhed som voksen.

 • +

  Andreas Michael Østerby-Jørgensen

  Titlen på projektet

  x
   

  Arbejdssted

  x
   

  Indskrevet

  x
   

  Forventes færdig

  x
   

  Vejleder

  x
   

  Bivejleder

  x
   

  Om projektet

  xxx

 • +

  Betül Özkaya

  Projektets titel

  De vrede unge – En kvalitativ undersøgelse af vredesnormer og udtryksformer blandt generation I på tværs af køn og klasse


  Arbejdssted

  Fibigerstræde 13, lokale 22


  Indskrevet

  1. juni 2021


  Forventes færdig

  31. maj 2024


  Hovedvejleder

  Morten Kyed


  Bivejleder

  Merete Monrad

  Om projektet

  Mit ph.d.-projekt positionerer sig inden for det overordnede forskningsprojekt ”Anger: A study of norms for the expression and justification of anger” og er indlejret i delprojektet ”Norms of anger expressions within and across two generations”. Mens min ph.d.-vejleder, Morten Kyed, vil undersøge normer for vredesudtryk i babyboomer-generationen (født 1945-65), vil jeg undersøge tilsvarende i I-generationen (født efter 1995). Hertil vil jeg undersøge hvilke normer, der regulerer og retfærdiggør vrede, samt om og hvordan køn, klasse og etnicitet har betydning for, om vreden anerkendes som et legitimt udtryk i de unges hverdagsliv. Da I-generationen er en generation, der er opvokset i en digital tidsalder, vil jeg desuden have et særligt øje for de sociale mediers betydninger for de unges vredesnormer og udtryksformer. Målet er at beskrive et følelsesmæssigt regime under udvikling.

   

 • +

  Jacob Didia Jensen

  Projektets titel

  The common good of whom? A qualitative study of the role of individualization and community in the justification of redistributive policies in the USA
   

  Arbejdssted

  Fibigerstræde 13, Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. august 2018
   

  Forventes færdig

  31. oktober 2021
   

  Vejleder

  Morten Frederiksen
   

  Om projektet

  Jeg er ansat ved forskningsprojektet 'Just Worlds' ledet af min vejleder Morten Frederiksen, som undersøger borgeres holdning til velfærd i forskellige lande (USA, Kina, Danmark og Sverige). Mit ph.d.-projekt udgør den amerikanske del og involverer kvalitative interviews med amerikanere i forskellige samfundsklasser i Nord og Syd.

  I am part of the research project 'Just Worlds' led by my supervisor Morten Frederiksen, which investigates attitudes towards social policy and welfare among citizens of different countries (USA, China, Denmark and Sweden). My PhD project makes up the American part of the study and involves qualitative interviews with Americans from different social classes in Northern and Southern U.S.

 • +

  Karen Marie Sangild Stølen

  Projektets titel

  Frivillighed i palliativ indsats - Studier af frivilliges arbejde i den afsluttende del af livet hos borger i eget hjem, på plejehjem og hospice
   

  Arbejdssted

  Københavns Professionshøjskole (KP)
   

  Indskrevet

  1. juni 2018
   

  Forventes færdig

  30. maj 2021
   

  Vejleder

  Professor Michael Hviid Jacobsen
   

  Bivejleder

  Seniorforsker og Ph.d. Mette Raunkiær REHPA/SDU og Docent og Ph.d. Benjamin Olivares Bøgeskov, Københavns Professionshøjskole, Institut for Sygepleje og Ernæringsuddannelser (ISE/KP)

  Om projektet

  Projektets formål er at undersøge frivilliges arbejde i den afsluttende del af livet hos borger i palliativt plejeforløb i eget hjem, på plejehjem og hospice, og komme med bud på en uddannelsesdidaktik der udvikler kompetencer til samarbejde mellem frivillige, de sundhedsprofessionelle, borgeren og dennes pårørende i forbindelse med den afsluttende del af livet. Projektets teoretiske ramme er fænomenologisk hverdagslivs sociologi og designet kvalitativt eksplorativt hvor en kombination af deltagende observation og interviews anvendes som undersøgelsesmetoder. Projektet samarbejder med fem plejehjem i tre kommuner med frivillige involveret i aktiviteter i hverdagslivet på plejehjem, to vågetjenester fra henholdsvis Ældresagen og Røde Kors der tilbyder frivilligt vågearbejde hos borgere i eget hjem og på plejehjem, og to hospice med hver en gruppe hospicefrivillige involveret i hverdagslivet på hospice. Projektets informanter er sikret anonymitet.

  Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole (KP), Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA/SDU) og Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Social Arbejde, det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

 • +

  Karen Tind Nielsen

  Projektets titel

  Den palliative indsats til ældre med kronisk hjertesvigt (arbejdstitel)
   

  Arbejdssted

  Kroghstræde 7, Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. april 2013
   

  Forventes færdig

  31. marts 2017 →
   

  Vejleder

  Michael Hviid Jacobsen
   

  Bivejleder

  Mette Raunkiær
   

  Om projektet

  I de senere årtier er der kommet en øget bevågenhed omkring døendes vilkår og anerkendelse af at skabe rammer om en værdig død. Forskningen viser, at idealet for en palliativ indsats, tager afsæt i og primært tilbydes kræftdøende, på trods af at den internationale forskning viser, at mennesker med kronisk hjertesvigt i lige så høj grad kan have brug for palliativ støtte. Sundhedsprofessionelles tilgang til mennesker med kronisk hjertesvigt er rehabilitering ud fra en traditionel behandlingslogik, hvor omdrejningspunktet er effekten af behandlingen set i forhold til mortalitet, morbiditet og helbredsrelateret livskvalitet. Med et ensidigt fokus på rehabilitering risikeres det, at sundhedsprofessionelle ikke ankerkender, at mennesker med kronisk hjertesvigt er i slut stadiet af livet, og dermed kan have behov for en palliativ støtte.
  Projektets overordnede formål er at undersøge og udvikle den palliative indsats til ældre med kronisk hjertesvigt. Dette vil ske gennem et åbent eksplorativt feltstudie med observationer, samtaler og interviews af mennesker med kronisk hjertesvigt i den palliative fase, pårørende og sundhedsprofessionelle.

 • +

  Katrine Buus

  Projektets titel

  Temporal Textures of Emotions – exploring the temporal dimensions of emotional management
   

  Arbejdssted

  Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. marts 2018
   

  Forventes færdig

  28. februar 2021
   

  Vejleder

  Michael Hviid Jacobsen
   

  Bivejleder

  Inger Glavind Bo
   

  Om projektet

  Projektet har til formål at undersøge, hvilken betydning samtidens tidskultur har for vores følelsesliv. I tidskulturen er der indlejret nogle stærke normer for, hvornår, hvor ofte og hvor længe, vi foretager os bestemte ting. Ved at se nærmere på, hvordan disse tidsnormer yder indflydelse på vores måde at forholde os til egne og andres følelser, bidrager projektet med indsigt i, hvordan hverdagslivets forskellige rytmer, tempi og tidsnormer er med til at forme følelserne i vores liv. Ved brug af kvalitative metoder dykker projektet således ned i følelsernes tidslighed og de uskrevne regler, der indrammer følelseslivet – samt, hvad der sker, når mennesker følger eller bryder dem. 

 • +

  Liesanth Yde Nirmalarajan

  Projektets titel

  Beslutningsstøtte i underretninger 
   

  Arbejdssted

  Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. november 2019
   

  Forventes færdig

  21. december 2021
   

  Vejleder

  Lars Uggerhøj
   

  Om projektet

  Projektet har et to-delt fokus. Afhandlingen er en del af at et følgeforskningsprojekt, der implementerer en beslutningstøtte (machinelearningmodel). Formålet er at undersøge om beslutningstøtten kan understøtte socialrådgivernes beslutninger. Den ene del undersøger med en åben tilgang, hvordan unge og forældre oplever sig inddraget i underretningsprocesser på et generelt niveau og når beslutningsstøtten anvendes. Den anden del undersøger, hvilke faktorer socialrådgivere vurderer, der har betydning for underretningsprocessen og hvordan de oplever at anvende beslutningsstøtten. 

 • +

  Lone Juul Holm Klarup

  Projektets titel

  Kriminalitetens forførende karakter - et sociologisk studie af situationelle og emotionelle perspektiver på kriminalitet 
   

  Arbejdssted

  Fibigerstræde 13, Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. september 2017
   

  Forventes færdig

  21. juli 2020 →
   

  Vejleder

  Michael Hviid Jacobsen 
   

  Om projektet

  Projektet arbejder mellem emotionssociologien og det kriminologiske forskningsfelt. Ambitionen er at sætte de strukturelle baggrundsfaktorer i parentes, i forhold til at forklare kriminalitetens forekomst, og i stedet forstå kriminalitet som et forgrundsfænomen, der er drevet af følelser. Gennem emotionssociologien samt en kulturkriminologisk tilgang henter projektet overordnet sin inspiration fra Jack Katz’  blik på kriminalitet som forførende samt hans opfordring til at beskæftige sig med det, han betegner som forgrundsfaktorer, for at forstå kriminalitetens forekomst. Jeg undersøger hvordan positive følelsesmæssige drivkræfter - særligt spænding og spændingssøgen - kan benyttes til at forstå kriminaliteten og med Katz’ ord dens forførende karakter. Empirien indhentes vis semistrukturerede interviews med inspiration fra de narrativ forskningstraditioner.

 • +

  Louise Buhl Andersen

  Projektets titel

  Junctures of change during the resettlement in Danish municipalities – narrative from young refugees and the frontline social workers involved in their lives
   

  Arbejdssted

  Frederikskaj 10B, København SV
   

  Indskrevet

  1. januar 2018
   

  Forventes færdig

  10. november 2021
   

  Vejleder

  Kathrine Vitus
   

  Bivejleder

  Morten Skovdal
   

  Om projektet

  Mit Ph.d. projekt undersøger de faktorer, som påvirker unge flygtninges lisvilkår og livsbaner, når de får opholdstilladelse og tilflytter en dansk kommune. Under en 2-årig periode har studiet fulgt en gruppe unge flygtninge (18-24 år) såvel som en gruppe integrationsmedabejdere i 2 danske kommuner. Med en kombination af fotoøvelser og dybdegående narrative interview, har studiet søgt indsigt i, hvad unge flygtninge selv oplever som betydningsfuldt for deres liv i Danmark – herunder eksempelvis i forhold til personlig trivsel, venskaber og uddannelsesmuligheder. Gennem dybdegående interview har studiet søgt indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer frontlinje integrationsmedarbejdere oplever, når de skal omsætte lovgivning til praksis i mødet med unge flygtninge.

 • +

  Pernille Wisti

  Projektets titel

  Identiteter og repræsentationer I socialt arbejde
   

  Arbejdssted

  Kroghstræde 7, Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. marts 2017
   

  Forventes færdig

  29. februar 2020 →
   

  Vejleder

  Lars Uggerhøj
   

  Bivejleder

  Maja Lundemark Andersen
   

  Om projektet

  Ph.d. projektet undersøger, hvordan kvalitativ vidensproduktion med socialarbejdere med egne erfaringer som brugere af socialt arbejde differentierer og udfordrer viden i socialt arbejde. Projektet gennemføres som participatorisk praksisforskning gennem kontinuerligt samarbejde med socialfaglige praktikere med egne brugererfaringer og sætter fokus på tabuer, legitimitet og definitionsmagt. I projektet forstås de brugererfaringer, der sættes fokus på, som relateret til social udsathed forstået som relationelt, kontekstuelt og situationelt begreb og udvider derved eksisterende anvendelser og forståelser af social udsathed. Projektet tager afsæt i intersektionelle perspektiver på socialt arbejde og sociale problemer og baserer sig på participatoriske praksisforskningstilgange til subjektorienterede, lokaliserede og situerede perspektiver på viden i socialt arbejde. Ph.d. projektet sigter mod undersøge og diskutere, på hvilke måder brugererfaringer blandt socialarbejdere kan differentiere etableret viden og forståelser i socialt arbejde. Projektets mål vægter derfor også social impact og anvendelsesmuligheder af viden fra ph.d. projektet i socialfaglig praksis.

 • +

  Thit Gaarskjær Jørgensen

  Projektets titel

  Veteraner og maskuliniteter
   

  Arbejdssted

  Fibigerstræde 13, Aalborg Øst
   

  Indskrevet

  1. august 2018
   

  Forventes færdig

  1. juli 2023
   

  Vejleder

  Ann-Dorte Pedholt Christensen


  Bivejleder

  Morten Kyed
   

  Om projektet

  Projektet undersøger kvalitativt hvordan de moderne maskulinitetsidealer i Danmark, påvirker omstændighederne for mandlige veteraner, der har været udsendt med Hæren i international mission, både før, under og efter udsendelse. Projektet søger indsigt i hvordan man er mand og soldat i Hæren, hvordan maskulinitet kommer til udtryk i de fællesskaber, der opstår blandt mandlige soldater, og hvordan livet som udsendt soldat påvirker mandens rolle i hjemmelivet.

Kontakt

      
Ph.d.-programleder Lars Skov Henriksen   
E-mail: larsskov@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8142, 4062 5971


Ph.d.-programsekretær Marianne Høgsbro  
E-mail: inst.issa.phd@socsci.aau.dk 
Tlf.: 9940 9810, 6179 4750

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139