AAU logo

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Information om corona/covid-19 i forbindelse med undervisning og eksamen

Information til undervisere

 • +

  Samlet info vedr. COVID-19 til undervisere ved Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

  I nærværende dokument er informationen vedr. COVID-19-situationen samlet, således information der er relevant for undervisere ved Institut for Politik og Samfund samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde kan findes her samt links til hjemmesider med vigtig information.

  AAU’s Corona-hjemmeside

  AAU’s generelle informationsside for medarbejdere om COVID-19: https://www.aau.dk/coronavirus/medarbejdere-employees/

  Underviserens ansvar

  Underviserne har ansvar for at:

  • sikre smitteafstand i de fysiske omgivelser efter myndighedernes anbefalinger.
  • sikre god tid til at komme ind og ud af undervisningslokalerne.
  • sikre, at der er tid til at aftørre bordene i lokalerne mellem holdene. Underviser skal derfor udpege ”dukse” blandt studerende, som skal tørrer bordene af efter hver undervisningsgang. Den studerende på hver række yderst til venstre (set fra tavlen) har denne opgave. Campus Service (CAS) sætter spande med sprit wipes ved undervisningslokalerne.
  • sikre, at studerende orienteres om at bruge håndsprit, som findes uden for lokalerne. 
  • sætte sig ind i ”Coronasmitte: Undervisernes huskeliste” (Bilag 1). 
  • koordinatorerne udpeger på 1. dag ”dukse” [1] blandt studerende, som skal instrueres i IT-udstyret i forbindelse med delt undervisning, hvor 50 % er fysisk tilstede, og de 50 % af de studerende er med digitalt vha. streaming.

  Information vedrørende håndtering af forhold relateret til COVID-19 ved studiestart og afvikling af undervisning i efterårssemesteret 2020

  Uddannelsesjura i Studieservice på AAU har udarbejdet en vejledning, som indeholder følgende:

  • Forholdsregler til studerende, der bliver smittet med eller har symptomer på COVID19
  • Vejledning til institutterne om håndtering af studerende, der er forhindret i at deltage i undervisning og eksamen på grund af forhold, der er direkte relateret til COVID-19.

  Se Vejledning om håndtering af studerende, der er forhindret i at deltage i undervisning og eksamen på grund af forhold, der er direkte relateret til COVID-19 fra Uddannelsesjura.

  Undervisning

  Undervisningen foregår på forskellig vis afhængig af, hvilken uddannelse det drejer sig om, og flere modeller er taget i brug:

  • Undervisning med klyngeinddeling (se nedenfor)
  • 50 % digitalt og 50 % fysisk samtidig
  • Streaming mellem lokaler
  • Online undervisning/øvelser

  Undervisning 50/50

  Streaming i ”egne” seminarrum: Institutterne har indkøbt it-udstyr i form af faste kamerabare. De vil hurtigst muligt blive installeret i seminarrummene.

  Til streaming anvendes it-udstyret, Polycom Studio. Se vejledning samt video

  I forbindelse med første undervisningsgang vil det blive tilbudt, at der kommer en studentermedhjælper og instruerer de studerende i, hvordan it-udstyret fungerer, således de udpegede ”IT-Dukse” efterfølgende kan supportere underviseren ifm. streamning af undervisningen. Studentermedhjælperne som instruerer i it-udstyret kontakter semesterkoordinator på de relevante semestre. 

  Undervisning i klynger -  – OBS: gælder kun på nogle uddannelser og semestre

  De seneste retningslinjer fra UFM giver universitetet mulighed for, at 1-meter-kravet kan fraviges i undervisningssituationer, så mere undervisning kan gennemføres med fysisk fremmøde. Klynger er indført på nogle uddannelser og nogle semestre, hvor studienævn har vurderet, at det er relevant.

  Undervisning foregår i klynger på ca. 30 personer. Kravet er, at studerende indgår i faste klynger, at studerende kun indgår i én klynge, og at afstandskravet opretholdes mellem de forskellige klynger samt mellem klynge og underviser. Bemærk at afstandskravet på 2 meter mellem studerende og underviser skal opretholdes, da I, undervisere, møder flere klynger af studerende.

  Klyngerne gælder kun i undervisningslokalerne. I kantinen og øvrige friarealer er 1-metersreglen gældende.

  Projektgrupper skal dannes inden for klyngerne.

  CAS understøtter klyngeopdelingen ved at opmærke store lokaler i zoner. Zoneinddelingen markeres med mærker på bordene. CAS har indkøbt armbånd i forskellige farver, som kan benyttes til klynger blandt nye studerende. Disse udleveres hos Mary Christensen, CAS, mch@adm.aau.dk.

  OBS: Studerende på uddannelser, hvor der ikke anvendes klynger, skal fordele sig i lokalerne, så der kun sidder en på hver anden stol!

  Bilag 1

  Huskelisten vil også ligge i alle undervisningslokaler.

   

  [1] Se afsnittet ”Undervisning” for uddybning.

Information til studerende

 • +

  Samlet info vedr. COVID-19 til studerende ved Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

  I nærværende dokument er informationen vedr. COVID-19-situationen samlet, herunder link til relevante og vigtige hjemmesider samt hvilke forventninger der er til jer som studerende på AAU.

  AAU’s Corona-hjemmeside

  AAU’s generelle informationsside for studerende om COVID-19: https://www.aau.dk/coronavirus/studerende-students/

  Se venligst filmen Forebyg coronasmitte på campus

  God corona-adfærd

  Som studerende skal du være med til at sikre god corona-adfærd:

  • Hold afstand efter myndighedernes anbefalinger
  • God tid til at komme ind og ud af undervisningslokalerne
  • Sprit hænder – der findes sprit uden for lokalerne

  Undervisning

  Da der er sket en tilpasning af undervisningen i efterårssemestret 2020 ift. den situation, vi står i mht. coronasmitte, vil en del undervisning foregå digitalt, og den fysiske undervisning vil være præget af en række forholdsregler. Undervisningen foregår på forskellig vis afhængig af, hvilken uddannelse du tilhører, og flere modeller er taget i brug:

  • Undervisning med klyngeinddeling (se nedenfor)
  • 50% digitalt og 50% fysisk samtidig
  • Streaming mellem lokaler
  • Online undervisning/øvelser

  På grund af de særlige forhold under corona, er undervisningen fordelt over hele dagen, og kan forekomme i ydertimerne.

  ”Dukseordning”

  Vær forberedt på, at I som studerende skal være med til at understøtte følgende:

  • I forbindelse med hver undervisningsgang skal I som studerende hjælpe med at aftørre borde efter hver undervisningsgang. Den studerende på hver række yderst til venstre (set fra tavlen) har denne opgave. Der vil være spande med sprit wipes ved undervisningslokalerne.
  • I forbindelse med kombineret undervisning, hvor 50 % af holdet er fysisk til stede, mens de resterende 50 % vil deltage via streaming, vil koordinatoren udpege ”dukse” blandt studerende, som er fysisk tilstede. Duksene vil blive vejledt af studentermedhjælpere i håndtering af it-udstyret, således de efterfølgende kan supportere underviserne ifm. streamingudstyret.

  Undervisning i klynger – OBS: gælder kun på nogle uddannelser og semestre

  De seneste retningslinjer fra UFM giver universitetet mulighed for, at 1-meter-kravet kan fraviges i undervisningssituationer, så mere undervisning kan gennemføres med fysisk fremmøde. Klynger er indført på nogle uddannelser og nogle semestre, hvor studienævn har vurderet, at det er relevant.

  Undervisning foregår i klynger på ca. 30 personer. Kravet er, at studerende indgår i faste klynger, at studerende kun indgår i én klynge, og at afstandskravet opretholdes mellem de forskellige klynger samt mellem klynge og underviser. Bemærk at afstandskravet på 2 meter til underviser skal opretholdes, da vedkommende møder flere klynger af studerende.

  Klyngerne gælder kun i undervisningslokalerne. I kantinen og øvrige friarealer er 1-meters reglen gældende.

  Projektgrupper skal dannes inden for klyngerne.

  Seminarrum og auditorier vil være opdelt i zoner, hvilket markeres med mærker på bordene. Der er sat en Corona-guide op på døren til undervisningslokalet.

  OBS: Studerende på uddannelser, hvor der ikke anvendes klynger, skal fordele sig i lokalerne, så der kun sidder en på hver anden stol!

  Klyngerne kan evt. blive udstyret med armbånd i forskellige farver, som illustrerer, hvilken klynge man tilhører.

  Studerende på semestre, hvor klynger anvendes, får besked herom af studiesekretærer.

  Alkoholpolitik for arrangementer for, og med, studerende i efterårssemestret 2020 

  På baggrund af den nuværende situation omkring COVID-19, er det besluttet på AAU, at der ved arrangementer ikke må serveres alkohol for studerende i efterårssemestret 2020. Dette gælder arrangementer på campus og i lånte/lejede lokaler.

  Politikken er gældende indtil 31. januar 2021.

  Forholdsregler hvis du bliver smittet eller har symptomer på COVID-19

  Studerende, der har symptomer, der kunne tyde på COVID-19 (feber, ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste mv.), må ikke møde op på universitetet. Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

  Du skal orientere instituttet om mistanken om smitte ved at skrive en mail til corona-syg@id.aau.dk.

  Vi anbefaler, at du kontakter din læge og får taget en COVID-19-test.

  Hvis du er testet positiv for COVID-19

  • Skal du orientere instituttet. Det gør du ved at sende en mail til corona-syg@id.aau.dk.
  • Og i øvrigt følge myndighedernes retningslinjer omkring opsporing af nære kontakter, hvad angår nære kontakter uden for AAU.
  • Du må først møde op på universitetet når du er smittefri igen: 
   ♦ Sygdom med symptomer: Du skal være symptomfri 48 timer inden fremmøde.
   ♦ Sygdom uden symptomer: selvisolation indtil 7 dage efter, at du fik taget testen.

  Til dig, der er nær kontakt til en person der er smittet med ny coronavirus

  Når du får besked om, at du er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal du kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, og som kan henvise dig til test. Når du er blevet henvist, skal du selv gå ind på coronaprover.dk og booke tid til 2 tests:

  • 1. test: Book tid til første test hurtigst muligt efter, at du er blevet henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt.
  • 2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.

  ► Se desuden pjecen fra Sundhedsstyrelsen vedr. nære kontakter.

  Studerende som føler sig sløje med symptomer på COVID-19, mens de er på AAU, skal tage hjem og følge retningslinjerne ovenfor.

  Du må først møde op på universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer.

  Se forholdsregler: https://www.aau.dk/coronavirus/studerende-students/Forholdsregler/.

Information til eksaminator/censor

 • +

  Vejledning til afholdelse af digitale eksaminer – guide til eksaminator og censor


  For at sikre en fortsat høj kvalitet og for at skabe de bedste rammer for, at studerende på Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde kan demonstrere deres viden, færdigheder og kompetencer ved de kommende eksaminer, er følgende guidelines udviklet. Fagligt set skal I selvfølgelig afholde eksamen, som I plejer at gøre, men nedenfor finder I en vejledning til den digitale afholdelse af ordinære eksaminer i forbindelse med eksamensafvikling i forårssemestret 2020 samt reeksaminer.

  “Reglerne for afvikling af prøver i forårssemestret 2020” er tillæg til reglerne i Eksamensordningen, som også er gældende ved afviklingen af digitale prøver. De opdaterede regler er tilgængelige på Studieservice's hjemmeside.

  For alle skriftlige prøver

  Eksaminator har ansvar for, at eksamensopgaven er kvalitetssikret og uploadet rettidigt som under normale forhold.

  For alle mundtlige prøver

  Studiesekretæren har ansvaret for forberedelse af følgende:

  • Udsender information til de studerende om “Tro- og loveerklæring” samt håndteringen af denne.
  • Ved manglende Tro- og loveerklæring kontakter studiesekretæren den studerende med påmindelse. Studiesekretæren orienterer eksaminator om, hvilke studerende der inden eksamen ikke har indgivet “Tro- og loveerklæring” og dermed ikke kan gå til eksamen.
  • Indkalder den/de relevante studerende og eksaminator samt censor til eksamen i Outlook til Microsoft Teams-møde.
  • Sikrer at studerendes telefonnumre indhentes via Digital Eksamen.
  • Afstemmer på studienævnsniveau, hvor meget pause der ønskes mellem hver eksamen, herunder om der skal afsættes ekstra tid i eksamensplanen i tilfælde af, at en gruppe ønsker at modtage bedømmelserne individuelt.
  • Prøverne er i udgangspunktet offentlige således at der kan deltage gæster, der ønsker at overvære eksaminationen. Prøven afvikles i et ”digitalt eksamenslokale”, hvor andre end bedømmer og eksaminand har mulighed for at overvære eksaminationen. For at kunne overvære en eksamination skal gæsterne tage kontakt til studiet, der så skal sørge for, at gæsterne får adgang til den offentlige del af prøven i det program, der anvendes til prøven.

  Forberedelse af alle mundtlige prøver og afstemning mellem censor og eksaminator:

  • Der SKAL benyttes kamera til eksaminationen!
  • Husk at sikre, at du har downloadet Microsoft Teams.
  • Test dit udstyr i god tid ved at koble op til mødet - gerne to dage før. Tjek at lyd, kamera, delskærm-funktion og internetforbindelse fungerer optimalt på både PC/Mac og mobil, hvis en af enhederne skulle udvise systemsvigt. Genstart eventuelt din PC/Mac.
  • Du har mulighed for at teste dit udstyr sammen med en it-supporter på hverdage mellem kl. 8.30-10.30 og kl. 13-15. Adgang til testen (Adgang kun med AAU login).
  • Kontakt ITS Support, hvis du oplever problemer. E-mail: support@its.aau.dk, tlf.: 9940 2020.
  • Ved censor og eksaminators formøde sikres det, at der under eksamen tages noter på behørig vis (ligesom under normale omstændigheder. Det vil være oplagt at have en notesblok liggende). Hav desuden karakterskalaen inden for rækkevidde.
  • Som en sikkerhed for den studerende opfordres der til at sende eksamenspræsentationer (ex. PowerPoints) til eksaminator og censor senest 24 timer før eksamen ved at besvare mødeindkaldelsen i Outlook (i tilfælde af tekniske problemer under eksamen). Del-skærm-funktion i Teams kan som udgangspunkt benyttes i eksamenssituationen. 
  • Forventningsafstem, hvordan I vil forholde jer til muligheden for at afbryde eksamen, hvis der er mistanke om snyd.

  Yderligere opmærksomhedspunkter ved gruppeeksamen:

  • Ved gruppeeksamener aftales det forud for eksamen, hvordan I vil understøtte, at alle studerende bidrager i præsentation, besvarelse af spørgsmål og diskussion. Videreformidl dette til de studerende før eksamen starter. 
  • Aftal forud for gruppeeksamen, hvordan de studerende ønsker at modtage deres individuelle bedømmelse efter eksaminationen – enkeltvis eller gruppevis. (Den studerende har ret til at få meddelt bedømmelsen uden deltagelse af øvrige eksaminander). 
  • Ved gruppeeksaminer benyttes chatfunktionen i Microsoft Teams til at melde ind med kommentarer/markere, når de studerende har noget at byde ind med. 
  • Ved gruppeprøver skal de studerende som udgangspunkt sidde i hvert sit lokale. Er der ved gruppeeksamen ønske fra de studerende at sidde i samme lokale, skal dette drøftes med vejleder i forbindelse med den sidste vejledning inden eksamen. Det er den studerendes ansvar at vurdere, om det vil være optimalt for gruppen at sidde i samme lokale under eksamen. Det anbefales, at de studerende sidder max. 2 personer sammen ved gruppeeksamen og tilgår eksamen fra én computer. Ved større grupper anbefales det, at hvert gruppemedlem benytter hver sin computer i hvert sit lokale. 
   Gruppen skal teste og sikre, at det rent teknisk kan lade sig gøre at sidde i samme lokale, inden gruppen drøfter dette med vejleder. De studerende opfordres til at overveje og vurdere følgende punkter nøje, inden de går i dialog med vejleder omkring at sidde sammen:
   1. Er internetforbindelse tilstrækkelig til at alle er koblet på?
   2. Er der udfordringer med lyden/ekko?
   3. Er det en optimal løsning ift. kamera og billede, hvis de er flere som tilgår eksamen fra én computer? Vejleder kan afvise forslaget, hvis vejleder ikke finder det betryggende.
  • Vejledning til hvordan I finder de studerendes telefonnumre i Digital Eksamen kan findes nedenstående (se bilag 1, nederst på siden).

  Selve eksaminationen:

  • For at opstarte og deltage i mødet i Teams - tryk på linket ‘deltag i Microsoft Teamsmøde’, som findes i mødeindkaldelse i Outlook. 
  • Eksaminationstiden inkluderer tid til formøde mellem eksaminator og censor. Eksaminator og censor tilgår Teamsmødet ved starttidspunktet. Når eksaminator og censor er klar inviteres/ringes den/de studerende op inde fra Teams. Studerende kan inviteres fra Teamsmøde vha. ‘vis deltager’-knap i menu-baren, hvorefter deltagervinduet fremvises i højre side af skærmen. Hold musen over navnet på den studerende og højreklik på “anmod om at deltage”. (Alternativt kan det aftales med de studerende, at de selv tilgår Teams-mødet ved at klikke på linket i deres Outlook mødeindkaldelse, og at eksaminator og censors formøde og votering afholdes via telefon). 
  • Indled evt. med forventningsafstemning med de studerende før den reelle eksamination går i gang.
  • Ved eksaminationens begyndelse panorerer de studerende kameraet i rummet, så det tjekkes, at der ikke er uvedkommende til stede. (Der kan dog give tilladelse til, at de studerende kan sidde i samme lokale under gruppeeksamen. Dette har I aftalt på forhånd.) Den studerende fremviser studiekort. 
  • Aftal at tage en timeout undervejs og check med de studerende, om de oplever, at eksaminationen forløber fint, eller om der skal laves ændringer. 
  • Votering: Eksaminator kan fjerne den studerende fra Teamsmødet ved at højreklikke på navnet og vælge ‘fjern deltager‘ (eller den studerende forlader det virtuelle møde). Eksaminator inviterer den studerende ind i Teams igen ved at højreklikke på navnet og vælge “anmod om at deltage”. (Alternativt voteres der via separat opkald per telefon, mens den studerende venter i Teams.)

  Bemærk ved tekniske udfordringer:

  • Såfremt der er tekniske udfordringer i forbindelse med afviklingen af mundtlige prøver, skal bedømmerne kompensere de studerende ved at give dem ekstra tid. Eksaminator og censor afgør på baggrund af et fagligt skøn, hvor meget tid der gives ekstra. Kan prøven ikke gennemføres pga. tekniske udfordringer, kan prøven afholdes enten digitalt eller fysisk på et andet tidspunkt (Jf. Regler for afvikling af prøver i forårssemesteret 2020). 
  • Censor er ansvarlig for at tage tid på udfald og afbrydelser af eksamen. 
  • Ved tekniske nedbrud ringer censor eksaminator op via telefon mhp. at aftale det videre forløb.

  Vejledning til Microsoft Teams
   

  ► Introduktion til hvordan eksterne censorer tilgår MS Teams   

  ► Introduktion til hvordan eksterne lektorer logger på AAU MS Teams    

  ► Overordnet vejledning til Teams

  OBS

  På IT Supports hjemmeside er der desuden udviklet vejledninger til brug af TEAM ifm. afholdelse af eksamen. Vær opmærksom på, at der kan være modsatrettede anvisninger i de centralt udviklede vejledninger i forhold til denne lokale vejledning. Det drejer sig om anbefalinger i de centrale vejledninger til at bruge kanaler til eksamen og votering. Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde anbefaler, at vejledere benytter de indkaldelser, som studiesekretærerne laver i Outlook, hvor der indkaldes til ét møde og ikke to møder, som det fremgår af vejledningen på IT Supports hjemmeside.

  Øvrige nyttige links
   

  ► Digital Eksamen

  ► ITS, guides til fjernundervisning, undervisning og møder

  ► Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL)

  BILAG 1

  I finder de studerendes telefonnumre i Digital Eksamen (brug Google Chrome eller Firefox som browser). Gå ind i Digital Eksamen Tryk på modul/kursus for eksamenVis detaljer for alle besvarelser. Under gruppenavn vil den konkrete gruppe fremgå med navn og studienummer og nederst på siden under Opgavesæt, vil de studerendes telefonnumre fremgå.

Mere om uddannelserne
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139