AAU logo

Udvalg

Institutråd

Institutrådet er valgt af instituttets medarbejdere på baggrund af valggrupper under de enkle forskningsgrupper og TAP-gruppen. Institutrådet har følgende formål:

  • at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau
  • at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger
  • at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet
  • at drøfte lokalefordeling
  • at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger

 

Trond Beldo Klausen (formand)
Annick Ingrid Prieur (næstformand)
Anja Jørgensen
Janne Seemann
Mia Arp Fallov
Line Søberg Bjerre 
Johanne Kær Berg
Marianne Morell
Bo Møller Lange
Simon Christopher Have Christensen (studenterrepræsentant)

Sekretær for Institutrådet: Palle Steen Hansen

Forskningsudvalg

Forskningsrådet et udvalg på instituttet, der mødes fem til syv gange om året. Udvalgets medlemmer består af forskningsgruppelederne fra forskningsgrupperne på instituttet. Herudover deltager institutleder samt en sekretær.

Formålet med gruppen er at have et forum for diskussion og dialog på tværs af forskningsgrupperne. Eksempelvis er det her at instituttets forskningsstrategi udvikles, stillingsplanerne diskuteres ud fra en forskningsmæssig optik, og hvor aktuelle og forskningsrelevante temaer/emner tages op.

Trond Beldo Klausen (formand)
Janne Seemann (COMA)
Inger Glavind Bo (SAGA)
Anja Jørgensen (SocMap)
Kjeld Høgsbro (Sociale problemer og styring i det sociale arbejde)
Lars Uggerhøj (Praksisforskning og brugerperspektiver)
Dorte Caswell (Socialt arbejde i den beskæftigelsespolitiske frontlinje)
Iben Nørup (Center for forskning i socialfaglig praksis og kapacitetsopbygning)
Maria Appel Nissen (SCOPAS - Shaping Concepts, Practice and Advances in Social Work)
Morten Frederiksen (Center for Inclusion and Welfare )
Ann-Dorte Christensen(CASTOR)

Sekretær for Forskningsudvalget: Bo Møller Lange

Samarbejds- og ArbejdsmiljøUdvalg (SAU)

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet skal udvikle samarbejdet på hele arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder gennem påvirkning af egen arbejdssituation kan bidrage til at udvikle arbejdspladsen.
De strategiske og politiske udfordringer håndteres i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, mens håndtering af udfordringer i det daglige, operationelle arbejdsmiljø placeres i arbejdsmiljøgrupperne med institutlederen som formand.

Trond Beldo Klausen (formand)
Preben Rasmussen (næstformand) (tillidsrepræsentant, Dansk Magisterforening og repræsentant for Socialrådgiverne)
Kristian Vagn Nielsen (ledelsesrespæsentant for A-siden)
Dorte Caswell (ledelsesrepræsentant i Sydhavnen)
Lene Tølbøll  (ledelsesrespæsentant for A-siden)
Mette Rytter Christensen (repræsentant for TAP-siden)
Mette Rømer (repræsentant for VIP-siden)
Berith Heien (repræsentant for VIP-siden)
Søren Juul (arbejdsmiljørepræsentant for Sydhaven)
Rasmus Juul Møberg (arbejdsmiljørepræsentant for VIP i Fibigerstræde 13) 
Betinna Olesen (arbejdsmiljørepræsentant TAP i Fibigerstræde 13)
Vivi Imer Hansen (arbejdsmiljørepræsentant for Kroghstræde 7)

Sekretær for Samarbejds- og ArbejdsmiljøUdvalget: Palle Steen Hansen

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139