Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen

Studienævnet er nedsat jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, §86-§93 og Universitetslovens §18. Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger. 

Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen dækker Socialrådgiveruddannelsen, professionsbachelor.

Studienævnets sammensætning

Studienævnsformand


Maria Appel Nissen (Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU)
Kroghstræde 7, lokale 1
Tlf.: 9940 7292, 2749 5677
E-mail: maan@socsci.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretær


Anja Filtenborg Pedersen
Fibigerstræde 5, lokale 17
Tlf.: 9940 8021
E-mail: inst.issa.sn.social@socsci.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen (professionsbachelor), Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Kvalitetssikring

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringerne.

Aftagerpanel

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen (professionsbachelor), Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Aftagerpanelet har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammensætning

 • +

  Medlemmer

  • Maria Appel Nissen, Panelformand, Studienævnsformand Socialrådgiveruddannelsen 
  • Lena Thaarup, Resocialiseringskonsulent, Kragskovhede, Kriminalforsorgen
  • Line Brix Madsen, Centerchef, Headspace Aalborg
  • Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper, Hjørring Kommune
  • Anette Stevn Jensen, Børne- og Familiechef, Hjørring Kommune
  • Lis Rønholt Haga, Afdelingsleder,  Jobcentret, Frederikshavn Kommune
  • Allan Ramsgaard, Kontorchef Juridisk Kontor, Familie- og beskæftigelsesafdelingen, Aalborg Kommune
  • Jonas Jakobsen, Leder, Kirkens Korshær Aalborg
  • Mikkel Krag Ellefsen, Døvblindekonsulent, Blå Kors
  • Anne-Mette Rosendal, cand. soc (KSA), lektor, VIA University College, Aarhus
  • Christina Eilers, Tillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, Jobcenter Aalborg
  • Vivi Imer Hansen, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet
  • Julie Bloch Vingaard, Ankechef, Ankestyrelsen Aalborg
  • Birgitte Brøsted Moselund, Leder af Tværfaglig indsats, Brønderslev Kommune

  Sekretær

  Anja Filtenborg Pedersen, Studie- og studienævnssekretær for Socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet
  Tlf.: 9940 8021, e-mail: inst.issa.sn.social@socsci.aau.dk

Dimittendpanel

Dimittendpanelet består af tidligere studerende, som bidrager med deres egne erfaringer med at være færdiguddannede socialrådgivere.

Disse erfaringer indgår i en samlet dialog om socialrådgivernes kompetencer.

Medlemmer

 • Heino Pedersen, Socialrådgiver, Den Kommunale ungeindsats, Frederikshavn Kommune
 • Janne Lassen, Socialrådgiver, Specialgruppen, Børn og unge handicap, Aalborg Kommune

Mødekalender

 • +

  Møder i Studienævnet

  Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen mødes ca. 11 gange om året. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til uddannelsens inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger. Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye uddannelser.

  Alle datoer fra kl. 9.00 - 12.00 i lokale 72, Kroghstræde 7 med mindre andet er anført på dagsordenen.

  Møder i 2023

  • 12. januar
  • 16. februar
  • 16. marts
  • 27. april
  • 17. maj
  • 15. juni *)
  • 24. august NB! Ny dato: 31. august
  • 21. september
  • 26. oktober
  • 23. november
  • 14. december *)

  *) Kl. 09.00-12.30

   

Dagsordner og referater Studienævn

Mødekalender

 • +

  Møder i Aftagerpanelet

  • 22. august 2023
    
  • 10. januar 2023
    
  • 7. juni 2022
    
  • 11. januar 2022
    
  • 15. juni 2021
    
  • 19. januar 2021
    
  • 16. juni 2020
    
  • 21. januar 2020
    
  • 18. juni 2019
    
  • 16. januar 2019
    
  • 20. juni 2018
    
  • 16. januar 2018

Dagsordner og referater Aftagerpanel

Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen (professionsbachelor) • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 5 • 9220  Aalborg Øst
Mail: inst.issa.sn.social@socsci.aau.dk • EAN nr.: 5798000421103