Studienævnet for Sociologi

Studienævnet er nedsat jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, §86-§93 og Universitetslovens §18. Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for Sociologi dækker Kandidatuddannelsen i Sociologi og Bacheloruddannelsen i Sociologi.

Studienævnets sammensætning

Studienævnsformand


Rasmus Juul Møberg
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Fibigerstræde 13, lokale 65
Tlf.: 9940 8215
E-mail: rjm@socsci.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Suppleant - studerende

Observatører

Studienævnssekretær


Birthe Black Andersen
Fibigerstræde 5, lokale 18
Tlf.: 9940 8136
E-mail: inst.issa.sn.soc@socsci.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Sociologi, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Kvalitetssikring

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelserne under Studienævnet for Sociologi. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringerne.

Aftagerpanel

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Sociologi, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Aftagerpanelet har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammesætning pr. 1. januar 2021

 • Henrik Torp Andersen, Chefkonsulent, Udlændinge- & integrationsministeriet, Data og analyse
 • Jeppe Ingemann Lyng, miljøchef (entreprenørvirksomhed Horsens) jord.dk
 • Anker Lund Vinding, Chefkonsulent, Region Nordjylland
 • Pernille Bjørnholt Nielsen, Specialkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region MIDT / (afd. DEFACTUM)
 • Torben Krogh Kjeldgaard, Chef for Sundhedsstrategisk Sekretariat, Sundhed og kultur, Aalborg Kommune
 • Søren Bang-Kristjansen, Specialkonsulent, Udvikling og Kommunikation, VIA
 • Louise Bank, Specialkonsulent, Fredericia Kommune
 • Sabine Elm Klinker, Vicedirektør, Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
 • Jens Storm, Kontorchef, Styrelsen for Uddannelse og Forskning
 • Bente Bjørnholt, Seniorforsker, Ph.d., VIVE Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
 • Marie Brink, Manager, Rambøll Management (Aarhus)
 • Magnus Risborg Mortensen, Senior Consultant, Epinion

Sekretær: Birthe Black Andersen

Mødekalender

 • +

  Møder i Studienævnet

  Studienævnet for Kandidatuddannelsen og Bacheloruddannelsen i Sociologi mødes ca. 10 gange om året. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til uddannelsens inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger. Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye uddannelser.

  Møder i 2023:

  • 11. januar
  • 8. februar
  • 1. marts
  • 12. april
  • 10. maj
  • 7. juni
  • 9. august (seminar eller 1 dagsmøde)
  • 6. september
  • 4. oktober
  • 8. november
  • 6. december

Dagsorden og referater

Semesterevalueringer

Mødekalender

 • +

  Møder i Aftagerpanelet

  • 24. august 2022 kl. 11.00 - 13.00
   (via Teams)
    
  • 25. august 2021 (via Teams)
    
  • 26. august 2020

  • 27. august 2019

  • 27. august 2018

Referater

Studienævnet for kandidat- og baceheloruddannelserne i Sociologi • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 5 • 9220  Aalborg Øst
Mail: inst.issa.sn.soc@socsci.aau.dk • EAN nr.: 5798000421110